INFORMATION

LADDA NER PDF-BROSCHYREN HÄR

LAXFISKE ÄR TILLÅTET 01.06. – 31.08.

LAXFISKE ÄR FÖRBJUDET

SVENSK TID: från söndag kl. 18.00- till måndag klo 18.00
FINSK TID:från söndag kl. 19.00- till måndag klo 19.00

ALLT FISKE ÄR FÖRBJUDET: 15.09.-15.12.

FISKENS MINIMIMÅL

• LAX:  50 cm

• HARR:  35 cm

FISKEFÅNGSTKVOT

är en (1) lax/fiskedygn.

KOM IHÅG ATT ANMÄLÄ DIN FÅNGST

Anmäl din fiskefångst endast till ett enda anmälningsställe, som du kan hitta på sportaffärer, campingområden och hos flera tillståndsförsäljare.

SPRID INTE LAXPARASIT!

Torka av och desinfektera dina fiskeredskap när du förflyttar dig från en laxälv till en annan.

ANVISNINGAR FÖR LAXFISKE

1. När man fiskar, skall man följa dessa fiskeanvisningar samt fiskeregler utfärdade av finska och svenska regeringar.

2. Ifall du inte känner älven tillräckligt, fråga lokala fiskare efter råd så att du kan röra dig och fiska tryggt utan att störa. Ta väl hand on dig själv – det finns inga alternativ för flytväst.

3. Kör med motor till markerade startplatser längs farleder. Under högvatten är farlederna vanligen mitt i älven, under lågvatten även på andra ställen.

4. Undvik att köra med motor över fiskeplatser. Ge så gott om plats som möjligt åt fiskarena, när du kör förbi, och sakta ner farten.

5. Börja fiska på startplatsen, när det är din tur. Gå inte om någon i kön – det orsakar bara osämja i onödan.

6. Ifall det finns fiskare vid stranden väntanda på sin roddtur, kör till strand och vänta på din egen tur. Börja inte fiska nedanför båtar som finns på vänteplats.

7. Ro inte för länge på samma fiskeplats, det stör andra fiskare.

8. Väj fiskare som tröttar ut fiske, och kom ihåg att laxen som fiskaren har fast kan vara upptill 200 m från fiskaren. Vid behov veva dina egna drag.

9. När du gör upp eld, använd endast de befintliga grillplatserna. Skada inte levande träd. Grillplatserna och vindskydden är inte avsedda för campande utan för raster och kortare vilopauser.

10. Skräpa inte ner i naturen! Ta med ditt avfall eller lägg dem i de befintliga sopsäckarna. Brännbart material kan du elda upp på platsen. Skydda den ömtåliga miljön alltid och överallt.

11. Kom ihåg, att göra anmälan om din fiskefångst – det är viktigare än du tror! Fångstuppgifts samlingsplatser finns hos de flesta försäljningsplatserna för fisketillstånd som sportaffärer samt campingområde.

12. Roffa inte åt dig! Det finns inte lax i oändlighet och liksom alla andra bär Du ansvaret att hålla laxbeståndet vid liv. Kom ihåg att laxen håller sig även som fryst högsta ett par månader.

ETT AVTAL OM DET GEMENSAMMA FISKET MED DRAG OCH SPÖ HAR SLUTITS MELLAN HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN OCH LAPPLANDS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRAL SAMT DE FISKELAG OCH VATTENOMRÅDESÄGARE SOM UTGÖR AVTALSPARTER FÖR DET GEMENSAMMA TILLSTÅNDSOMRÅDET FÖR FISKE MED DRAG OCH SPÖ I TORNE-MUONIO-KÖNKÄMÄLV.

 

 AVTALET GÄLLER INTE FÖR:

– fiskeområdet Matkakoski på den Svenska sidan.

– fiskning av andra arter än lax på privata vattenområden i finska Pello kommun.

LAXÖRINGEN ÄR FRIDLYST I TORNEÄLVENS FISKEOMRÅDE!!.

FISKE PÅ FINSKA SIDAN:

Att fiska efter lax är tillåtet på den finska delen av Torneälvens, Muonioälvens och Könkämäenoälvens (gränsälvar) vattenområden, tillståndet gäller upp till Kilpisjärvi.

Att fiska efter andra fiskearter är tillåtet endast på följande gränsvattenområden:

Pirkkiö skifteslag, Torneå stad, Kiviranta, Kukkolankoski och Karunki fiskelag, Kukkola samfällighet, Alavojakkala skifteslags samfällighet, Ylivojakkala fiskelag, Matkakoski Oy, Korpikylän samfällighet, Kaulinranta, Närkki-Tengeliö-Portimo, Kainuunkylä, Nuotioranta, Alkkula, Armassaari och Kolari, Finska staten/Forststyrelsen, Lappea-Ääverkoski, Ristimella-Luttunen fiskeområde, samfälligheterna i Kangosjärvi, Muonionniska, Ylimuonio, Ylimuonio Isosaari, Kätkäsuvanto och Palojoensuu. Karesuvanto fiskelag, Kelottijärvi fisfiskelag.

FISKE PÅ SVENSKA SIDAN:

Att fiska lax och övriga fiskarter är tillåtet endast i följandegränsvattenområden:

Nerdre Vojakkalas, Övre Vojakkalas och Kukkolas vattenområden, Forest Land ock Linus Rova, Parkajoki fiskevårdsförening, Kieksiäisvaaras skifteslag, Kengis samfällighetsförening/C-E Sohlberg, Ruokojärvis skifteslag, Jarhois- och Kassa samfällighetsförening, Juoksengis och Kuivakangas skifteslags samfällighetsföreningar, Pello samfällighetsförening, Ruskolas skifteslag, Vitsaniemi skifteslags samfällighetsförening. Niemis skifteslags, Päkkilä byasamfällighet, Huuki byasamfällighet, Ristimella 1:1, Koivukylä Byamäns Samanfällighetförening. I Pajala kommun på den svenska sidan gäller tillståndet endast för fiske efter lax.

FISKE FRÅN STRAND:

Det gemensamma tillståndet berättigar sportfiske efter lax från stranden på finska sidan. På svenska sidan får fiske från stranden endast bedrivas på de skifteslags områden, som är med i detta avtal samt inom Pajala kommun endast på anvisade av fiskelagen märkta områden. Vid fiske från rodd- eller motordriven båt får fiske endast ske på vattenområde.

Förutom detta avtal gäller den nya fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde från och med 2010-10-01  www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2010/20100029.pdf

Iforsarna där Torne- och Muonioälvarna förenar sig och som ägs av Lappean-Ääverkosken Osakaskunta och Kengis Bruk AB (C-E Sohlberg) får på ett vattenområde om 3 hektar sportfiske av säkerhetsskäl endast ske till sammans med fiskeguider.

Detta avtal gäller inte för laxfisketävlingar som arrangeras inom gränsälvsöverenskommelsens verksamhetsområde. Tävlingsarrangören måste ha ett tillstånd från ELY-centralen eller från Havs- och vattenmyndigheten och deltagarna måste inneha ett giltigt tillstånd för fiske med drag och spö.

FISKE MED DRAG FRÅN BÅT

användning av motor är förbudet med undantag av lugnvattenområden/selen nedströms från bron mellan Övertorneå och Aavasaksa.