ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH REGISTERBESRIVNING

TJÄNSTENS BESKRIVNING

Dessa användarvillkor tillämpas på användningen av den webbtjänst som produceras och drivs av det gemensamma tillståndsområdet. Webbtjänsten tornealvslaxkort.se (i fortsättningen: ”Tjänst”) består av sidor med information samt en webbutik. Webbutiken består av ett tillståndsgränssnitt.

Användningen av vissa delar av Tjänsten som rör fisketillstånd kräver registrering. Genom att registrera sig på Tjänsten för fisketillstånd försäkrar användaren att han eller hon har läst dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem.

RÄTT ATT ANVÄNDA MATERIAL SOM PUBLICERAS I TJÄNSTEN

Tjänsten som avser fiske på det gemensamma tillståndsområdet får endast användas i privat, icke-kommersiellt syfte. Användaren får inte på annat sätt utnyttja Tjänsten eller delar av den utan det gemensamma tillståndsområdets tillstånd. Det gemensamma tillståndsområdet och /eller dess samarbetspartner äger alla rättigheter till Tjänsten, inklusive upphovsrätt. Det gemensamma tillståndsområdets Tjänst skyddas till alla delar av upphovsrätten enligt upphovsrättslagar.

BEGRÄNSNING AV TJÄNSTENS ANVÄNDNING

Under 18 år gamla eller på annat sätt omyndiga Användare har inte rätt att göra beställningar, teckna avtal eller utföra andra rättshandlingar i det gemensamma tillståndsområdets Tjänst.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Under 18 år gamla eller på annat sätt omyndiga Användare har inte rätt att göra beställningar, teckna avtal eller utföra andra rättshandlingar i det gemensamma tillståndsområdets Tjänst.

DATASÄKERHET I BETALNINGSFÖRMEDLINGEN

Uppgifter om bankförbindelse eller kreditkort sparas aldrig på det gemensamma tillståndsområdets server, utan betalning och dataförmedling kring betaltransaktionen sker via bankens eller Nets användargränssnitt som är SSL-krypterad.

TJÄNSTENS PRODUKTION OCH DRIFT

Det gemensamma tillståndsområdet har rätt att förbättra och på alla sätt ändra Tjänstens innehåll och struktur, tjänste- och databasutbud, mjukvaror, hårdvaror, redaktionella innehåll, tider för service och andra delar. Det gemensamma tillståndsområdet strävar efter att informera om sådana förändringar i Tjänsten som är väsentliga för användare på förhand via Tjänsten eller på ett annat sätt som man anser lämpligt. Förändringarna träder i kraft direkt efter att de har genomförts. Det gemensamma tillståndsområdet ansvarar för Tjänstens informationsinnehåll.

Tjänsten är i princip i bruk 24 timmar i dygnet. Det gemensamma tillståndsområdet garanterar inte att Tjänsten fungerar utan driftavbrott eller fel. Det gemensamma tillståndsområdet ansvarar inte för driftstörningar till följd av en överbelastning. Det gemensamma tillståndsområdet har rätt att när som helst tillfälligt ta Tjänsten eller en del av den ur bruk för service, hårdvaruinstallation, på grund av en överdriven belastning av systemet eller av en annan nödvändig anledning.

SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Det gemensamma tillståndsområdet ansvarar inte för avbrott som orsakas av tekniska fel, service eller installation, datakommunikationsstörningar eller eventuella direkta eller indirekta skador som orsakas användaren av eventuella fördröjningar, förändringar eller bortfall av information på grund av dessa.

TILLÄMPAD LAG

För användningen av tjänsten och tolkningen av användarvillkoren tillämpas finsk lag.

ANVÄNDNING AV KAKOR

Webbtjänsten tornealvslaxkort.se använder cookies (kakor), varav en del har med webbplatsens funktion och en del med mätning av webbplatsens användning och statistik att göra. Under inställningarna i webbläsaren kan användaren välja att förbjuda användningen kakor eller ta bort kakor som har sparats i webbläsaren. Detta kan dock leda till brister i webbplatsens funktion.

Publiceringssystemet använder en kaka för att upprätthålla sessionen. Allmän statistisk information om användningen av webbplatsen samlas in för utvecklingen av tjänsten. Följande statistiska uppgifter samlas in: det totala antalet besökare och sidvisningar, antalet sessioner och deras genomsnittliga längder, om besökaren återvänder eller kommer till sidan för första gången, vilken webbadress besökaren kommer ifrån, de vanligaste sökorden, de populäraste sidorna, de terminaler och webbläsarversioner som används och de vanligaste tjänsteleverantörerna. Inga personuppgifter samlas in där enskilda besökare skulle kunna identifieras. De statistiskt insamlade uppgifterna kan inte kombineras med varandra. Uppföljning av användningen sker genom Google Analytics-rapportering med hjälp av kakor i Google Universal Analytics (mer information) och Google Tag Manager. För att mäta användningen används JavaScript-koden i Google Tag Manager.

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN

Dessa användarvillkor träder i kraft vid uppdateringstidpunkten (längst ner i dokumentet) och gäller tills vidare. Det gemensamma tillståndsområdet har rätt att ändra användarvillkoren genom att tillkännage de nya villkoren på tjänsten tornealvslaxkort.se. De nya användarvillkoren träder i kraft då de publiceras på webbplatsen.

Uppdateringen av dessa användarvillkor påverkar inte villkoren för avtal som tecknats i webbutiken före uppdateringen. För dessa tillämpas de villkor som gällde vid avtalstidpunkten.

ATT AVSLUTA AVTALET

Båda parterna kan när som helst säga upp avtalet. Användaren säger upp avtalet genom att be det gemensamma tillståndsområdet att ta bort hans eller hennes kontaktuppgifter.

REGISTERBESKRIVNING

REGISTRETS NAMN

Kundregister för fisketillstånd för det gemensamma tillståndsområdet

REGISTRETS URL

www.tornealvslaxkort.se

DEN REGISTERANSVARIGA

Torne-Muonio-Könkämä älvars gemensamma tillståndsområde för spöfiske

Utkujärventie 21

99310 Ylimuonio, Finland

tel. +358(0)400670826

Organisationsnummer: 1634260-3

REGISTRET SKÖTS AV

Det gemensamma tillståndsområdet

tel.+358(0)400670826

ilkka.paaso@pp.inet.fi

SYFTET MED REGISTRET

Personuppgifterna om det gemensamma tillståndsområdets kunder registreras i det gemensamma tillståndsområdets kunddatasystem. Vid användningen och utlämnande av uppgifter tillämpas Finlands personuppgiftslag (523/1999). Kunden har rätt att kontrollera de registeruppgifter som sparats gällande honom eller henne.

Syftet med registeruppgifterna är att vårda och upprätthålla den kundrelation som uppstår vid köp av tillståndsprodukter i det gemensamma tillståndsområdets webbutik samt att planera och utveckla det gemensamma tillståndsområdets verksamhet. För användarundersökningar används kundregisteruppgifter endast så att enskilda användare inte kan identifieras. Personuppgifter kan behandlas var för sig eller tillsammans med personuppgifter från det gemensamma tillståndsområdets andra personuppgiftsregister.

För att ändra och ta bort uppgifter ska man kontakta det gemensamma tillståndsområdet. Man göra det på telefon +358 400 67 08 26, via e-post till ilkka.paaso@pp.inet.fi eller skriftligt till den registeransvarigas adress. Kontrollbegäran ska alltid levereras skriftligt och undertecknade till den registeransvarigas adress. Kontrollbegäran som inkommer via telefon, e-post eller utan underskrift hanteras inte.

Registrets datainnehåll (Obligatoriska uppgifter är märkta med stjärna (*).

Företag eller organisation

* Förnamn

* Efternamn

* Gatuadress

* Postnummer och ort

* Telefon

* E-post

* Födelsedatum

Som obligatorisk uppgift från internetkunder registreras även det lösenord som kunden själv hittar på vid registreringstidpunkten.

PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Kundregistret för fisketillstånd för det gemensamma tillståndsområdet får endast användas av de personer som behöver det för att sköta sitt arbete. Vid behov får kundregistret i servicesyfte användas av de aktörer som ansvarar för service och funktion av den programvara som samlar in registeruppgifter (NTRNZ Media Oy & Pulse247 Oy). Bägge parter omfattas av tystnadsplikt avseende alla kunduppgifter.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Personuppgifterna om det gemensamma tillståndsområdets kunder registreras i det gemensamma tillståndsområdets kunddatasystem. Vid användning och utlämnande av uppgifter tillämpas Finlands personuppgiftslag (523/1999). Kunden har rätt att kontrollera de registeruppgifter som sparats gällande honom eller henne. Det gemensamma tillståndsområdet har rätt att använda och lämna ut registrerade adressuppgifter för Naturresursinstitutets fiskerelaterade undersökningar.