Avtal

AVTAL OM FÖRSÄLJNING AV GEMENSAMMA FISKETILLSTÅND (GEMENSAMMA TILLSTÅND) FÖR TORNE-MUONIO-KÖNKÄMÄÄLV

1. PARTER

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

2) Havs- och Vattenmyndigheten

3) Vattenområdenas ägare och övriga fiskerättsinnehavare som benämnts i avtalets bilaga nr. 1 (nedan kallade fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i avtalet)

2. AVTALETS BAKGRUND OCH DEFINITIONER

Utgångspunkten för detta avtal är gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland (11.11.2009) och fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde.

Med gemensamt tillstånd menas i detta avtal det gemensamma fisketillståndet som beskrivs i 17 § fiskestadgan (nedan kallat det gemensamma tillståndet).

Fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i avtalet beslutar vid sitt årsmöte om ärenden som berör detta avtal och väljer bland sina medlemmar en förvaltningsstyrelse för verkställandet av detta avtal (nedan kallad förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet) så som man separat överenskommit.

3. AVTALETS SYFTE

Genom detta avtal kommer parterna, i enlighet med 17 § fiskestadgan, överens om hur försäljningen av fisketillstånd organiseras inom det geografiska området där gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland tillämpas.

4. DET GEMENSAMMA TILLSTÅNDET FÖR FISKE EFTER OLIKA FISKARTER

I Finland gäller det gemensamma tillståndet för fiske efter lax och öring i Torneälvens, Muonioälvens och Könkämäälvens vattenområden i gränsälven.

I Sverige gäller avtalet för fiske efter lax och öring i Torneälven från älvmynningen fram till Pajala kommuns södra gräns. I Torne-Muonioälv norrut från Pajala kommuns södra gräns, gäller avtalet för fiske efter lax och öring i vattenområden som tillhör fiskerättsinnehavare som ingår som parter i avtalet.

Detta avtal gäller ej för Matkakoski fiskeområde inom Haparanda kommun. Där gäller ett särskilt fiskeavtal för fiske efter lax och öring. På finska och svenska sidan gäller det gemensamma tillståndet för dragfiske även för fiske efter andra fiskarter i de vattenområden som tillhör fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i avtalet. Avtalet gäller dock inte för fiske efter andra arter än lax och öring i Pajala kommun i Sverige .

5. FISKEMETODER SOM DET GEMENSAMMA TILLSTÅNDET BERÄTTIGAR

Det gemensamma tillståndet berättigar till fiske, enligt de villkor som anges i fiskekortet, med spö och drag samt pilk, i de vattenområden som tillhör fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i avtalet.

I Finland berättigar det gemensamma tillståndet fiske från stranden.

I Sverige tillåts fiske från stranden inom områden som tillhör skifteslag som ingår som parter i avtalet, bilaga 1, och i Pajala kommun endast på guidade platser märkta av fiskelag.

6. PRISER FÖR GEMENSAMMA TILLSTÅND

Parterna kommer årligen överens om priser för de gemensamma tillstånden till kommande fiskesäsong senast den 1 april. I Finland anges tillståndspriserna i euro och i Sverige i kronor. I avtalet anges priserna i euro som sedan omvandlas till kronor genom att använda EU:s officiella valutakurs från den 31 mars. Priser i kronor avrundas till närmaste hela tiotalet.

Förteckning över tillståndspriser finns i detta avtals bilaga nr. 2.

7 Försäljningen av gemensamma tillstånd organiseras enligt följande

Försäljning av tillstånd organiseras av förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet. Som organisatör av tillståndsförsäljning har förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet följande uppgifter:

1 Att marknadsföra och ge information samt producera uppdaterat presentationsmaterial och uppdatera internetsidor.

1 Att ta fram avtal för tillståndsförsäljning tillsammans med underleverantörer och övervaka att underleverantörer följer avtalsvillkoren samt inkräva fordringar från underleverantörer

1 Att skaffa fisketillstånd och organisera försäljningen i samarbete med underleverantörer, inklusive försäljning genom mobil och Internet.

Fisketillstånden samt materialet i anslutning till tillståndens marknadsföring och försäljning samt Internetsidor tas fram på både finska och svenska.

8. ARVODE FÖR TILLSTÅNDSFÖRSÄLJARE

Försäljarna av gemensamma tillstånd får ett arvode som motsvarar 10 procent av värdet på de tillstånd de sålt.

9. ERSÄTTNING FÖR ATT ORGANISERA TILLSTÅNDSFÖRSÄLJNING

För att ersätta kostnader som syftas under punkten 7 samt för administration- rese- och utvecklingskostnader får förvaltningsstyrelsen för Torne-Muonio-Könkämäälvens gemensamma tillståndsområde 18 procent av intäkterna från tillståndsförsäljning efter att tillståndsförsäljarnas arvoden dragits från intäkterna. Intäkterna som återstår ska användas för kontroll och forskning i området, och betalas årligen in på myndigheternas gemensamma konto som anges under punkten 10.5.

10. FÖRDELNING AV TILLSTÅNDSFÖRSÄLJNINGSINTÄKTER MELLAN MYNDIGHETER OCH FISKERÄTTSINNEHAVARE SOM INGÅR SOM PARTER I AVTALET

Förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet ansvarar för följande åtgärder:

1. Efter att de andelar som angetts i punkterna 8 och 9 har dragits av från försäljningsintäkter ska resterande försäljningsintäkter delas så att närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans får ena hälften och den andra hälften går till de fiskerättsinnehavare tillsammans som ingår som parter i detta avtal.

2. Den andel av försäljningsintäkter som tillhör fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i detta avtal delas mellan dessa i proportion till deras andelar i vattenområdena. Intäkterna från försäljning inom en kommun delas mellan fiskerättsinnehavare inom denna kommun enligt punkt 10.1.

Från och med Pajala kommun och norrut får fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i detta avtal även den del av intäkterna från lax och öring som ämnats för myndigheterna, eftersom de äger fiskerätten till lax och öring.

3. En enskild andelsägare betalas ersättning för fisketryck för att balansera skillnader från den del av tillståndsintäkter, som tillhör fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i detta avtal. Förvaltningsstyrelsen för gemensamma tillståndsområdet beslutar om betalningar.

4. De intäkter som tillhör fiskemyndigheter sätts årligen senast 31 december in på det konto som myndigheterna anvisar.

5. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och Havs- och vattenmyndigheten ska årligen senast 31 decemberfå en rapport där verksamhetsårets tillståndsintäkter, arvoden för förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet och tillståndsförsäljare, en ekonomisk redovisning från förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet samt fördelning av intäkterna mellan avtalsparter finns specificerade.

11. FISKETÄVLINGAR

Detta avtal gäller inte för de lax- och öringsfisketävlingar som anordnas i Torneälvens fiskeområde.

12. DELTAGANDET I AVTALET

Eventuella nya avtalsparter kan ansluta sig med samma villkor och delningsprinciper som de tidigare anslutna. Anmälan om anslutning måste göras skriftligt till ordföranden för förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet senast 31 mars. Förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet bekräftar anslutningen. Anslutningsanmälan måste inkludera ett intygat beslut från fiskerättsinnehavarens årsmöte.

Anmälan om uppsägning ska göras skriftligen till förvaltningsstyrelsen för det gemensamma tillståndsområdet senast 31 december Uppsägningen gäller från och med kalenderåret efter det år uppsägningsanmälan gjorts.

13. ÖVERVAKNING OCH FÖRESKRIFTER

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och Havs- och vattenmyndigheten kan besluta om fisketillståndens försäljning och redovisning av försäljningsintäkter samt övervaka privata aktörers försäljning av tillstånd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland eller av den utsedda person och Havs- och vattenmyndigheten eller av den utsedda person har rätt att i kontrollsyfte få tillgång till alla dokument och datafiler som berör fiskevårdsavgifters och dragfiskeavgifters indrivning och redovisning samt att kontrollera dessa. Kontrollens utförare har också rätt att få tillgång till de utrymmen där de dokument som kontrolleras förvaras eller till utrymmen där kontrollen utan att störa ombudets affärsverksamhet smidigt kan ske.

Kommande kontroll, kontrolltid och kontrollplats ska meddelas till ombudet två dygn innan dess utförande. Kontrollanten har tystnadsplikt om uppgifter som berör affärs- och yrkeshemligheter samt om övriga konfidentiella uppgifter.

14. AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal gäller från och med datumet för avtalets undertecknande och tills vidare.

Överläggningar som syftar till förändringar i avtalet ska påbörjas vid en sådan tidpunkt och föras på ett sätt som möjliggör att förändringarna kan träda i kraft från och med 1 april.

Avtalet kan sägas upp för att upphöra kalenderåret efter uppsägningsåret.

15. ÖVRIGT

Förutom detta avtal gäller gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland och fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde.

Tvister som uppstår angående detta avtal bör i första hand lösas genom förhandlingar avtalsparter emellan. Vid tvist med anledning av detta avtal ska sådan, för de fall tvisten avser svenskt område, lösas med tillämpning av svensk lag. Avser tvisten finskt område ska den lösas med tillämpning av finsk lag. Detta avtal har skrivits i tre exemplar, en till vardera avtalspart.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

Havs- och

vattenmyndigheten

Genom fullmakt från fiskerättsinnehavarna som ingår som parter i avtalet