Köp- och annuleringsvillkor

TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR DET GEMENSAMMA TILLSTÅNDSOMRÅDET SAMT VILLKOR FÖR UPPHÄVANDE AV TILLSTÅND

1. WEBBUTIK

2. VILLKOR FÖR UPPHÄVANDE

1. WEBBUTIKENS TILLSTÅNDSVILLKOR:

Kunden ansvarar för att före användningen av webbutiken tornealvslaxkort.se ha läst

a) de dokument och villkor som avser själva tillståndet, men även

b) anvisningarna för användningen av webbutikens tillståndsgränssnitt samt

c) webbplatsens allmänna användarvillkor samt

d) villkoren i detta dokument.

 

Genom att köpa tillstånd i webbutiken på tornealvslaxkort.se godkänner kunder alla dessa villkor. Om kunden inte godkänner villkoren ovan eller en del av dem är det förbjudet att skaffa tillstånd på internet.

 

Kunden godkänner villkoren genom att kryssa för rutan (steg 3/5). Samtidigt väljer kunden betalningssätt. Efter betalningen skickas tillståndet till kundens e-postadress och visas på skärmen för att skrivas ut. Kunden godkänner tillståndet och bekräftar det som ett för sig själv bindande köp genom att gå vidare efter valet av betalningssätt till betalning av tillståndet (steg 4/5). Om köptransaktionen misslyckas, avbryts eller avviker från denna beskrivning, ska kunden ta kontakt med det gemensamma tillståndsområdet. Obetalda tillstånd kommer att debiteras av kunden även i det fall att betalningstransaktionen har avbrutits och kunden trots det inte har varit i kontakt med det gemensamma tillståndsområdet.

 

Även en överbelastning av systemet kan leda till en driftstörning som gör att tillståndet misslyckas. I händelse av en störning ska kunden kontakta det gemensamma tillståndsområdet. Det gemensamma tillståndsområdet garanterar inte att köptransaktionen lyckas. Det gemensamma tillståndsområdet ansvarar inte för en skada som kan hänföras till användningsproblem, avbrott eller andra tekniska fel som försvårar användningen av försäljningskanalen på internet. Betalningstransaktionen och återgången därifrån till webbutiken sker i en tredjepartstjänst vars verksamhet det gemensamma tillståndsområdet inte ansvarar för. Det gemensamma tillståndsområdet ansvarar inte heller för indirekta skador som orsakas kunden till följd av en misslyckad köptransaktion.

 

I samband med tillståndsköpet ansvarar kunden för att han eller hon erhåller sitt/sina tillstånd och tillståndsvillkoren från internet. För en lyckad köptransaktion skickar systemet ut ett bekräftelsemejl till den e-postadress som kunden angett i samband med registreringen. Denna bekräftelse är inte nödvändig för att köpet ska vara bindande, utan tillståndsköpet och betalningsskyldigheten har redan uppstått i samband med att kunden har godkänt och sparat tillståndet vid ”Betala ditt köp” (steg 4/5). Det gemensamma tillståndsområdets personal skickar inga fakturor, bekräftelser eller liknande till kunden för ett tillståndsköp på internet.

 

Betalningsförmedlingstjänsten i nätbutiken drivs och betalningstjänsten tillhandahålls av Checkout Finland Oy i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. I betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard visas Checkout Finland Oy som mottagare på kortfakturan. Checkout Finland Oy förmedlar betalningen till det gemensamma tillståndsområdet som tillhandahåller tillståndet. Checkout Finland Oy ingår i OP Gruppen och Abp innehar tillstånd för betalningsinstitut.

2. VILLKOR FÖR UPPHÄVANDE AV FISKETILLSTÅND FÖR DET GEMENSAMMA TILLSTÅNDSOMRÅDET:

1. TILLSTÅNDSKÖPARENS RÄTT ATT UPPHÄVA ETT BETALT TILLSTÅND VID ETT OÖVERSTIGLIGT HINDER

 

Köparen av ett tillstånd har rätt att upphäva tillståndet och få den betalda avgiften tillbaka efter avdrag av en expeditionsavgift på 13 €, om det vore orimligt att begära att han eller hon använder det köpta tillståndet på grund av att han eller hon själv eller en närstående person plötsligt insjuknar allvarligt, råkar ut för en allvarlig olycka eller avlider (som närstående betraktas maka eller make, sambo, barn, förälder, svärförälder, syskon, barnbarn och mor- eller farförälder) eller att en annan oväntad och allvarlig händelse inträffar som skulle göra det orimligt att kräva honom eller henne att använda det köpta tillståndet. En annan oförutsedd och allvarlig händelse kan till exempel vara en betydande skada på egendom, som en lägenhetsbrand. Att en hund insjuknar eller dör eller att bilen går sönder räknas inte som allvarlig skada.

 

Köparen av tillståndsköparen ska utan dröjsmål meddela det gemensamma tillståndsområdet om upphävandet. Hindret för användningen av tillståndet måste tillstyrkas med en tillförlitlig utredning, som läkarintyg, polisprotokoll eller ett utlåtande från försäkringsbolaget, så snart som möjligt och senast inom två veckor från förekomsten av det hinder som berättigar till upphävandet, om det inte är orimligt svårt för köparen att följa tidsfristen. Utredningen ska levereras till Torne-Muonio-Könkämä älvars gemensamma tillståndsområde för spöfiske, Utkujärventie 21, 99310 Ylimuonio, Finland. Om ett upphävande av ovan nämnda anledningar görs efter att tillståndets giltighetstid har börjat, ersätts ingenting av tillståndets pris.

2. TILLSTÅNDSKÖPARENS RÄTT ATT UPPHÄVA ELLER ÄNDRA ETT BETALT TILLSTÅND UTAN EN SÄRSKILD ANLEDNING

Ett betalt tillstånd kan inte upphävas, ändras eller överföras till en annan person utan en särskilt anledning enligt första punkten (1.).